Zpět na hlavní stránku:       Český jazyk 
Učivo 5. ročníku
Procvičování přídavných jmen Procvičování sloves - křížovka Procvičování přídavných jmen II Procvičování zájmen
Procvičování zájmen II Procvičování sebou/ s sebou Souhrnné procvičování O slovesech všeobecně
Druhy zájmen - test Zájmena osobní a vztažná Druhy zájmen - test II  

Učivo 4. ročníku
Opakování ze 3. ročníku - testy Určování osoby u sloves Určování sloves - osoba, číslo, čas Určování sloves II - osoba, číslo, čas
Určování slovních druhů  Vzory podstatných jmen - přehled Vzory rodu středního - testy Vzory rodu ženského - testy
Pravopisná cvičení s kontrolou - vzory Vzory podstatných jmen - kvízy Vzory podstatných jmen - hádanky Shoda přísudku s podmětem - letadla
Shoda přísudku s podmětem - cvičení s kontrolou Opakování vyjmenovaných slov Procvičování vyjmenovaných slov - křížovky Procvičování vyjmenovaných slov - rébusy
Procvičování bě/bje, vě/vje, pě Určování slovních druhů II Určování slovních druhů III Pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen
Skloňování podstatných jmen          
 
Učivo 3. ročníku
Slova proti kladná Učíme se abecedu  Druhy vět Slovní druhy
Věta jednoduchá a souvětí  Párové souhlásky               Pád, číslo a rod podstatných jmen Přehled vyjmenovaných slov + cvičení
Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po B II Vyjmenovaná slova po B - rybičky Vyjmenovaná slova po B - 7 testů
Testík na vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po B - autíčko Vyjmenovaná slova po B - sestřel písmenko Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po L  1 2 3 4 5 6 Vyjmenovaná slova po L II Vyjmenovaná slova po L - autíčko Vyjmenovaná slova po B - sestřel písmenko
Vyjmenovaná slova po M  Vyjmenovaná slova po M 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vyjmenovaná slova po M - autíčko Vyjmenovaná slova po M - sestřel písmenko
Vyjmenovaná slova po P  Vyjmenovaná slova po P  1 2 3 4 5 6 Vyjmenovaná slova po P - autíčko Vyjmenovaná slova po P - sestřel písmenko
Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po S 1 2 3 4 5 6 Vyjmenovaná slova po S - autíčko Vyjmenovaná slova po S - sestřel písmenko
Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po V  1 2 3 4 5 6, 7 Vyjmenovaná slova po V - autíčko Vyjmenovaná slova po V - sestřel písmenko
Vyjmenovaná slova po Z - autíčko Vyjmenovaná slova po Z - sestřel písmenko Pády podstatných jmen - testy Pády podstatných jmen - test
Opakovací cvičení s kontrolou Pády podstatných jmen Slovesa - vše o slovesech Urči osobu, číslo, čas u sloves
Basket - určování sloves Procvičování abecedy    
       
Učivo 2. ročníku
Tvrdé a měkké souhlásky Doplňovací cvičení   Doplň u/ú/ů              Doplň správně         
Doplň i/y, í/ý             Tři doplňovací cvičení na u/ú/ů Procvičování tvrdých souhlásek Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek
Slova protikladná Slova nadřazená a podřazená Druhy vět Učíme se abecedu
Skládání písmen podle abecedy Řazení slov podle abecedy Počet slov ve větě Počet slabik ve slově
Pořadí vět Věta se skládá ze slov Co sem nepatří Skládání slov - domácí zvířata
Skládání slov - zvířata v zoo Skládání slov - zvířata v lese Online cvičení pro 2. třídu - vyberte si  
       
Učivo 1. ročníku
BINGO - slova s M,P,S,L,T,J BINGO - věty s M,P,S,L,T,J BINGO - věty s Y Slož věty
BINGO - věty s Y a N Osmisměrky - trojslabičná slova